Cardiff, Cardiff
Grade G: £27,804 per annum (pro rata for part time hours)
Permanent, Full-time
Job description

Senior Communications Officer, Wales

£27,804 per annum

(pro rata for part time hours)

 (Ref:  SUS3397)

Up to 37.5 hours per week – happy to talk flexible working

Base within easy reach of Sustrans office in Cardiff

About The Role

We now have an exciting opportunity to be part of the Sustrans Cymru team and develop and delivery communications plans and campaigns to promote sustainable transport and to position the charity as a key player to local government and policy makers.  You will provide communications and marketing support to the team across Wales and work closely with other communication colleagues across the organisation.  You will help build the profile of the charity through media and communication strategies across all platforms.

About You

We are looking for someone with experience in social media management and in creating, planning and managing vibrant and engaging content for online social platforms, content that will influence and educate key audiences.  An excellent communicator, you will secure a high volume of positive media coverage that delivers on Sustrans objectives by pitching winning ideas to national media. 

If you are passionate about communication, health, sustainability or the environment and want to work somewhere you can make a big impact, then please get in touch!

What we Offer?

In return we can offer ongoing working from home (or a nearby Sustrans office when it’s safe to do so) and a truly flexible working environment.

Wellbeing

 • 26 days’ leave per annum plus bank holidays for full-time working
 • Ability to buy an extra week of annual leave (pro-rata for part-time staff)
 • Staff volunteer days
 • 24/7 free, impartial and confidential support service
 • We are members of the Green Commute Initiative and Cycle Scheme who both offer cycle to work schemes

Financial

 • Group Personal Pension scheme with a 4% or 5% of basic salary contribution being matched by Sustrans
 • Bike, computer and season ticket loans
 • Discount benefits

Family Friendly

 • Enhanced maternity and paternity pay
 • Flexible Working practices (full time hours are 37.5 per week, Monday - Friday)

About Sustrans

Our vision and mission have never been more relevant. 

Across the UK, governments are pledging investment and action on walking and cycling.

We are working together to make a real difference - creating places where everyone can live and travel happily and healthily, and where nobody is excluded.

Our work wouldn’t be possible without the commitment and dedication of our colleagues.

We are proud of our employee net promoter score, being in the top 20% of all employers across all sectors in the UK, due to our energised, friendly and motivated workforce.

Join Sustrans today and help us get things done, together!

Interviews

Closing date for the receipt of completed applications is mid-day on Wednesday 27 October 2021.  Interviews will take place via MS Teams on Friday 12 November 2021.

 

Equality, diversity and inclusion

We welcome applications from people from all parts of the community, particularly where we are under-represented. Currently, this includes disabled people, and those from Black, Asian and minority ethnic groups.

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion.

 

Uwch Swyddog Cyfathrebu, Cymru

£27,804 y flwyddyn

(pro rata ar gyfer oriau rhan amser)

 (Cyf: SUS3397)

Hyd at  37.5 awr yr wythnos – yn barod i drafod gweithio’n hyblyg

Lleoliad gweithio cyfleus i swyddfa Sustrans yng Nghaerdydd

Ynglŷn â'r Swydd

Bellach mae gennym gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm Sustrans Cymru a datblygu a chyflawni cynlluniau ac ymgyrchoedd cyfathrebu i hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy i sicrhau y rhoddir Sustrans Cymru mewn safle fel y chwaraewr allweddol i lywodraeth leol a gwneuthurwyr polisi. Byddwch yn darparu cyfathrebiadau, yn rhoi cefnogaeth farchnata i gefnogi'r timau ledled Cymru ac yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr cyfathrebu eraill ledled y sefydliad. Byddwch yn helpu i adeiladu proffil yr elusen drwy strategaethau cyfryngau a chyfathrebu ledled yr holl blatfformau.

Amdanoch Chi

Rydym yn chwilio am rywun profiadol mewn rheoli cyfryngau cymdeithasol ac yn y gwaith o greu, cynllunio a rheoli cynnwys bywiog sy'n ennyn diddordeb i'w roi ar blatfformau cymdeithasol ar-lein. Yn gyfathrebwr rhagorol, byddwch yn sicrhau y rhoddir digon o sylw cadarnhaol yn y cyfryngau sy'n bodloni amcanion Sustrans drwy dynnu sylw’r cyfryngau cenedlaethol at syniadau llwyddiannus. 

Os ydych yn angerddol dros gyfathrebu, iechyd, cynaliadwyedd neu'r amgylchedd ac eisiau gweithio lle gallwch gael effaith fawr, yna cysylltwch os gwelwch yn dda!

Beth rydym yn ei gynnig?

Yn gyfnewid, gallwn gynnig gweithio o gartref parhaus (neu o swyddfa Sustrans gyfagos pan fo'n ddiogel gwneud hynny) ac amgylchedd gwaith sy'n wirioneddol hyblyg.

Lles

 • 26 diwrnod o wyliau blynyddol a gwyliau banc ar gyfer gweithwyr llawn amser
 • Gallu prynu wythnos o wyliau blynyddol yn ychwanegol (pro-rata ar gyfer staff rhan amser)
 • Diwrnodau gwirfoddoli staff
 • Gwasanaeth cymorth am ddim, diduedd a chyfrinachol 24/7
 • Rydym yn aelodau o'r Fenter Cymudo Gwyrdd a'r Cycle Scheme sy'n cynnig cynlluniau beicio i'r gwaith

Ariannol

 • Cynllun Pensiwn Personol Grŵp gyda chyfraniad cyfatebol o 4% neu 5% o'r gyflog sylfaenol yn cael ei wneud gan Sustrans
 • Benthyciadau beic, cyfrifiadur a thocynnau tymor
 • Buddion ar ffurf gostyngiadau

Cyfeillgar i deuluoedd

 • Tâl mamolaeth a thadolaeth uwch na’r isafswm
 • Arferion gweithio hyblyg (oriau llawn amser yw 37.5 yr wythnos, Llun i Gwener)

Ynglŷn â Sustrans

Ni fu ein gweledigaeth a'n cenhadaeth erioed yn fwy perthnasol.

Ledled y DU, mae llywodraethau yn addunedu buddsoddiad a gweithredu ar gerdded a beicio.

Rydym yn gweithio gyda'n gilydd i sicrhau gwir wahaniaeth – yn creu lleoedd lle gall pawb fyw a theithio yn hapus ac iachus, lle cynhwysir pawb.

Ni fyddai ein gwaith yn bosibl heb ymrwymiad ac ymroddiad ein cydweithwyr.

Rydym yn falch o'n sgôr hyrwyddwr net cyflogwr a ninnau ymhlith 20% o'r holl gyflogwyr ledled pob sector yn y DU, yn sgil ein gweithlu llawn egni, cyfeillgar a llawn cymhelliant.

Ymunwch â Sustrans heddiw a'n helpu i gyflawni pethau, gyda'n gilydd!

Cyfweliadau

Diwrnod/amser cau derbyn ceisiadau yw canol dydd, dydd Mercher, 27 Hydref 2021. Cynhelir cyfweliadau dros MS Teams, ddydd Gwener 12 Tachwedd 2021.

 

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Croesawn geisiadau gan bobl o bob rhan o'r gymuned, yn arbennig lle nad oes gennym gynrychiolaeth ddigonol. Ar hyn o bryd, mae hyn yn cynnwys pobl anabl a'r bobl o gefndiroedd ethnig lleiafrifol Du ac Asiaidd.

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, a gweld gwerth mewn amrywiaeth a chynhwysiant.

More about Sustrans
About
Sustrans

We are engineers and educators, experts and advocates. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run a... Read more

Posted on: 13 October 2021
Closed date: 27 October 2021
Job ref: 151326CHJ
Tags: Communications, PR, Operations