Cardiff, Cardiff
£27,804 per annum (pro rata for part time hours)
Permanent, Full-time
Job description

Senior Urban Designer

(Ref SUS3381)

£27,804 per annum (pro rata for part time hours)

Up to 37.5 hours per week – happy to talk flexible working

Home based in Wales

 

About Sustrans

Our vision and mission have never been more relevant. 

Across the UK, governments are pledging investment and action on walking and cycling.

We are working together to make a real difference - creating places where everyone can live and travel happily and healthily, and where nobody is excluded.

Our work wouldn’t be possible without the commitment and dedication of our colleagues.

We are proud of our employee net promoter score, being in the top 20% of all employers across all sectors in the UK, due to our energised, friendly and motivated workforce.

Join Sustrans today and help us get things done, together!

About the Role

We now have an exciting opportunity for you to join us as an Senior Urban Designer

You will work as part of our “Paths for Everyone” and “Liveable Towns and Cities” programmes, with projects focused on getting more people walking and cycling by working with local communities, reshaping their streets and encouraging greater active travel and improving the National Cycle Network.

More specifically, you’ll provide placemaking, technical and co-design advise  support for the Sustrans Cymru’s Healthier Places and Connecting Communities teams.

Using your experience and understanding of the issues surrounding walking and cycling infrastructure, you will produce strategic and detailed designs, develop and deliver co-design processes across variety of scales and produce technical drawings and visuals.

About You

We believe in collaboration so are looking for somebody who can build successful working relationships with a diverse range of project partners.

You will be somebody with experience and a passion for delivery of placemaking projects with the objective of create healthy and vibrant communities and enabling higher levels of walking and cycling.

So, if this sounds like you, apply today!

This is a fantastic opportunity to join a team where you can make a big impact and where we value the contribution and expertise of everyone.

What we Offer?

Wellbeing

 • 26 days’ leave per annum plus bank holidays for full-time working
 • Ability to buy an extra week of annual leave (pro-rata for part-time staff)
 • Staff volunteer days
 • 24/7 free, impartial and confidential support service
 • We are members of the Green Commute Initiative and Cycle Scheme who both offer cycle to work schemes

Financial

 • Group Personal Pension scheme with a 4% or 5% of basic salary contribution being matched by Sustrans
 • Bike, computer and season ticket loans
 • Discount benefits

Family Friendly

 • Enhanced maternity and paternity pay
 • Flexible Working practices (full time hours are 37.5 per week, Monday - Friday)

Interviews

Closing date for the receipt of completed applications is 9am on Monday 4th October 2021.  Interviews will take place via MS Teams during the week commencing 11th October 2021.

 

Equality, diversity and inclusion

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion.

We welcome applications from people from all parts of the community, particularly where we are under-represented. This includes people who identify as having a disability, and those from Black, Asian and minority ethnic groups.

 

Uwch Ddylunydd Trefol

(Cyf SUS3381)

£27,804 y flwyddyn pro rata

Hyd at 37.5 awr yr wythnos – parod i drafod gweithio hyblyg

Gweithio o gartref yng Nghymru

 

 

Ynglŷn â sustrans

Ni fu ein gweledigaeth a'n cenhadaeth erioed mor berthnasol. 

Mae llywodraethau ledled y DU yn addo buddsoddi a gweithredu ar gardded a beicio. 

Rydym yn gweithio gyda'n gilydd i sicrhau newid gwirioneddol – yn creu lleoedd lle gall pawb fyw a theithio'n hapus ac iachus ynddynt, lle cynhwysir pawb.

Ni fyddai ein gwaith yn bosibl heb ymrwymiad ac ymroddiad ein cydweithwyr.

Rydym yn falch o'n sgôr hyrwyddwr cyflogeion net. Rydym ymhlith yr 20% gorau o holl gyflogwyr ledled pob sector yn y DU, yn sgil ein gweithlu egnïol, cyfeillgar a llawn cymhelliant.

Ymunwch â Sustrans heddiw a'n helpu i gyflawni pethau gyda'n gilydd!

Ynglŷâ'r Swydd

Bellach, mae gennym gyfle cyffrous i chi ymuno â ni fel Uwch Ddylunydd Trefol.

Byddwch yn gweithio fel rhan o'n rhaglenni “Llwybrau i Bawb” a “Threfi a Dinasoedd Byw”, gyda phrosiectau'n canolbwyntio ar gael mwy o bobl yn cerdded a beicio drwy weithio gyda chymunedau lleol, yn ail-lunio eu strydoedd a'u hannog i wneud mwy o deithio llesol a gwella’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.

Yn fwy penodol, byddwch yn rhoi cyngor a chefnogaeth creu lleoedd, technegol a dylunio ar y cyd i dimau Lleoedd Iachach a Cymunedau Cysylltiedig Sustrans Cymru.

Gan ddefnyddio eich profiad a'ch dealltwriaeth o faterion isadeiledd cerdded a beicio, byddwch yn llunio dyluniadau strategol a manwl, yn datblygu ac yn cyflawni prosesau dylunio ar y cyd ar amrywiol raddfeydd ac yn cynhyrchu darluniau a darluniau gweledol technegol.

Amdanoch chi

Rydym yn credu mewn gweithio'n gydweithredol, felly rydym yn chwilio am rywun all feithrin perthnasau gweithio llwyddiannus gyda phartneriaid prosiect amrywiol.

Bydd gennych brofiad ac angerdd dros gyflawni prosiectau creu lleoedd gyda’r amcan o greu cymunedau iach a bywiog a galluogi lefelau uwch o gerdded a beicio.

Felly, os yw'r swydd yn apelio atoch, gwnewch gais heddiw!

Dyma gyfle rhagorol i ymuno â thîm lle gallwch gael effaith gwirioneddol, lle rydym yn gweld gwerth yng nghyfraniad ac arbenigedd pawb.

Beth ydym yn ei gynnig?

Lles

 • 26 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, gyda gwyliau banc yn ychwanegol, ar gyfer gweithwyr amser llawn
 • Gellir prynu wythnos ychwanegol o wyliau blynyddol (pro-rata i staff rhan-amser)
 • diwrnodau gwirfoddoli ar gyfer staff
 • gwasanaeth cefnogaeth am ddim, diduedd a chyfrinachol ar gael 24/7
 • Rydym yn aelodau o’r Green Commute Initiative a Cycle Scheme sydd ill dau yn cynnig cynlluniau beicio i’r gwaith

Ariannol

 • Cynllun Pensiwn Personol Grŵp gyda chyfraniad cyfatebol gan Sustrans o 4% neu 5% o gyflog sylfaenol
 • benthyciadau ar gyfer beiciau, cyfrifiaduron a thocynnau tymor
 • Gostyngiadau

Cyfeillgar i deuluoedd

 • Tâl mamolaeth a thadolaeth uwch na’r isafswm
 • Arferion gweithio hyblyg (yr oriau llawn amser yw 37.5 yr wythnos, Llun - Gwener)

Cyfweliadau

Dyddiad cau derbyn ceisiadau wedi'u cwblhau yw 9yb ddydd Llun 4ydd Hydref Medi 2021. Cynhelir cyfweliadau ar MS Teams yn ystod yr wythnos yn dechrau 11eg Hydref 2021.

 

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, yn gweld gwerth mewn amrywiaeth a sicrhau cynhwysiant.

Rydym yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned, yn arbennig o gyfeiriad grwpiau sydd wedi eu tangynrychioli. Mae hyn yn cynnwys pobl sy'n ystyried bod ganddynt anabledd, a phobl o grwpiau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.

More about Sustrans
About
Sustrans

We are engineers and educators, experts and advocates. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run a... Read more

Posted on: 21 September 2021
Closed date: 04 October 2021
Job ref: 148672CHJ
Tags: Operations