Cardiff, Cardiff
£24,691 per annum
Permanent, Full-time
Job description

Technical Project Officer,

Collaborative Design, Wales

(Ref SUS3152)

£24,691 per annum

37.5 hours per week

Base: Cardiff/ Home Based

 

About Sustrans

Our vision and mission have never been more relevant. 

Across the UK, governments are pledging investment and action on walking and cycling.

We are working together to make a real difference - creating places where everyone can live and travel happily and healthily, and where nobody is excluded.

Our work wouldn’t be possible without the commitment and dedication of our colleagues.

We are proud of our employee net promoter score, being in the top 20% of all employers across all sectors in the UK, due to our energised, friendly and motivated workforce.

Join Sustrans today and help us get things done, together

 

About the Role

We now have an exciting opportunity for you to provide your technical drawing, graphic design and GIS expertise to help support our team in creating healthier places and happier lives for everyone.

Working on our ‘Liveable Cities and Towns for Everyone’ projects, you will support us in developing high quality walking and cycling infrastructure on a variety of placemaking and community projects.

 

About You

We are looking for a creative individual with excellent drawing skills and experience using computer aided design software packages (AutoCAD).

You may come from an urban design, highways or traffic engineering background, or bring relevant architectural or graphic design experience.

So, if you have an understanding of urban design and travel issues and are committed to the promotion of sustainable transport, this could be the role for you!

In return we can offer you genuine flexibility around working patterns. We embrace values-driven and inclusive leadership and we listen and make time for innovation through our people-centred culture.

If you want to join a small team where you can make a big impact, apply now!

 

Interviews

Closing date for the receipt of completed applications is 9am on Tuesday 4 May 2021.  Interviews will take place via MS Teams on Thursday 13 May 2021.

Should Sustrans receive an overwhelming number of applications for this vacancy, the decision may be taken to close it earlier than the advertised closing date, so please ensure your application is submitted as soon as possible.

To apply, please complete our online application form. 

 

Equality, diversity and inclusion

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion.

We actively encourage applications from people from all parts of the community, particularly where we are under-represented. Currently, this includes people who identify as having a disability, and those from Black, Asian and minority ethnic groups.

 

Swyddog Prosiect Technegol

Dylunio Cydweithredol, Cymru

(Cyf SUS3152)

£24,691 y flwyddyn

37.5 awr yr wythnos

Lleoliad: Caerdydd/ Gweithio Gartref

 

Gwybodaeth am Sustrans

Mae ein gweledigaeth a’n cenhadaeth yn fwy perthnasol nag erioed. 

Ledled y DU, mae llywodraethau’n addo buddsoddi a gweithredu ar gerdded a beicio.

Rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd i wneud gwahaniaeth go iawn – creu llefydd lle gall pawb fyw a theithio’n hapus ac yn iach, a lle nad oes neb yn cael ei eithrio.

Ni fyddai ein gwaith yn bosibl heb ymroddiad ac ymrwymiad ein cydweithwyr.

Rydyn ni’n falch o’n sgôr hyrwyddwr net gweithwyr, sef bod ymhlith y 20% uchaf o’r holl gyflogwyr ar draws pob sector yn y DU, oherwydd ein gweithlu egnïol, cyfeillgar a llawn cymhelliant.

Ymunwch â Sustrans heddiw i’n helpu i wneud pethau gyda’n gilydd

 

Ynglŷn â’r Rôl

Mae gennym ni gyfle cyffrous nawr i chi ddarparu eich arbenigedd lluniadu technegol, dylunio graffig a GIS i helpu i gefnogi ein tîm i greu lleoedd iachach a bywydau hapusach i bawb.

Gan weithio ar ein prosiectau ‘Dinasoedd a Threfi y Gall Pawb Fyw Ynddynt’, byddwch yn ein cefnogi i ddatblygu seilwaith cerdded a beicio o safon uchel ar amrywiaeth o brosiectau creu lleoedd a phrosiectau cymunedol.

 

Amdanoch Chi

Rydyn ni’n chwilio am unigolyn creadigol sydd â sgiliau lluniadu rhagorol a phrofiad o ddefnyddio pecynnau meddalwedd dylunio cyfrifiadurol (AutoCAD).

Efallai y byddwch yn dod o gefndir dylunio trefol, priffyrdd neu beirianneg traffig, neu’n dod â phrofiad perthnasol ym maes dylunio pensaernïol neu graffig.

Felly, os oes gennych chi ddealltwriaeth o ddylunio trefol a materion teithio ac os ydych chi wedi ymrwymo i hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy, efallai mai dyma’r rôl i chi!

Yn gyfnewid am hynny, gallwn gynnig hyblygrwydd gwirioneddol i chi o ran patrymau gweithio. Rydyn ni’n croesawu arweinyddiaeth gynhwysol sy’n seiliedig ar werthoedd ac rydyn ni’n gwrando ac yn neilltuo amser ar gyfer arloesi drwy ein diwylliant sy’n canolbwyntio ar bobl.

Os ydych chi am ymuno â thîm bach lle mae modd i chi gael effaith fawr, gwnewch gais nawr!

 

Cyfweliadau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais wedi’u llenwi yw 9yb Mawrth 4 Mai.  Cynhelir cyfweliadau drwy MS Teams ar Dydd Lau 13 Mai.

Os bydd Sustrans yn derbyn nifer fawr o geisiadau ar gyfer y swydd hon, efallai y penderfynir ei chau cyn y dyddiad cau a hysbysebir, felly gwnewch yn siŵr bod eich cais yn cael ei gyflwyno cyn gynted â phosibl.

I wneud cais, llenwch ein ffurflen gais ar-lein. 

 

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a galluogi cynhwysiant.

Rydyn ni’n annog ceisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned, yn enwedig rhannau lle ceir cynrychiolaeth annigonol. Ar hyn o bryd, mae hyn yn cynnwys pobl sy’n ystyried bod ganddynt anabledd, a phobl o grwpiau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.

 

More about Sustrans
About
Sustrans

We are engineers and educators, experts and advocates. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run a... Read more

Posted on: 20 April 2021
Closed date: 04 May 2021
Job ref: 133668CHJ
Tags: Operations