Cardiff, Cardiff
£24,938 per annum pro rata
Voluntary, 22.5 hours per week
Job description

Volunteer Officer, North and Mid Wales

(Ref:  SUS3255)

£24,938 per annum pro rata

22.5 hours per week

Base: Home working with options to work from Rhyl or Newtown

 

 

About Sustrans

Our vision and mission have never been more relevant. 

Across the UK, governments are pledging investment and action on walking and cycling.

We are working together to make a real difference - creating places where everyone can live and travel happily and healthily, and where nobody is excluded.

Our work wouldn’t be possible without the commitment and dedication of our colleagues.

We are proud of our employee net promoter score, being in the top 20% of all employers across all sectors in the UK, due to our energised, friendly and motivated workforce.

Join Sustrans today and help us get things done, together!

 

About the Role

We now have an excellent opportunity for you to join the movement and make a difference as one of our Volunteer officers!

Supporting the Volunteer Coordinator to deliver volunteer initiatives, you will create and implement a vibrant volunteering offer which includes celebrating the diversity of users on the National Cycle Network.

You will also ensure that we implement procedures and best practice in recruiting, motivating and supporting a diverse range of volunteers.

 

About You

We believe in collaboration so we are looking for somebody with excellent interpersonal skills and experience of talking to, motivating and engaging a range of audiences.

You will also have experience of working with volunteers, community groups and organisations.

In return we can offer you genuine flexibility around working patterns. We embrace values-driven and inclusive leadership and we listen and make time for innovation through our people-centred culture.

This is a fantastic opportunity to join a team where you can make a big impact and where we value the contribution and expertise of everyone.

 

Equality, diversity and inclusion

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion.

We actively encourage applications from people from all parts of the community, particularly where we are under-represented. Currently, this includes people who identify as having a disability, and those from Black, Asian and minority ethnic groups.

 

Interviews

Closing date for the receipt of completed applications is 9am on 12th July.  Interviews will take place via MS Teams on 27th July 2021.

 

Should Sustrans receive an overwhelming number of applications for this vacancy, the decision may be taken to close it earlier than the advertised closing date, so please ensure your application is submitted as soon as possible.

To apply, please complete our online application form. 

 

 

Swyddog Gwirfoddoli, Gogledd a Chanolbarth Cymru

(Cyf: SUS3255)

£24,938 y flwyddyn pro rata

22.5 awr yr wythnos

Lleoliad: Gweithio gartref gyda dewis i weithio o'r Rhyl neu'r Drenewydd

 

Ynglŷn â Sustrans

Ni fu ein gweledigaeth a'n cenhadaeth erioed mor berthnasol. 

Mae llywodraethau ledled y DU yn addo buddsoddi a gweithredu ar gerdded a beicio.

Rydym yn gweithio gyda'n gilydd i sicrhau newid gwirioneddol – yn creu lleoedd lle gall pawb fyw a theithio'n hapus ac yn iachus, lle cynhwysir pawb.

Ni fyddai ein gwaith yn bosibl heb ymrwymiad ac ymroddiad ein cydweithwyr.

Rydym yn falch o'n sgôr hyrwyddwr cyflogeion net. Rydym ymhlith yr 20% gorau o holl gyflogwyr ledled pob sector yn y Deyrnas Unedig, yn sgil ein gweithlu egnïol, cyfeillgar a llawn cymhelliant.

Ymunwch â Sustrans heddiw a'n helpu i gyflawni pethau gyda'n gilydd.

 

Ynglŷn â'r Swydd

Ar hyn o bryd, mae gennym gyfle cyffrous i chi ymuno â'r mudiad a chreu gwahaniaeth fel un o'n Swyddogion Gwirfoddoli!

Gan gefnogi gwaith y Cydlynydd Gwirfoddolwyr i ddarparu mentrau gwirfoddoli, byddwch yn creu a darparu cynnig gwirfoddoli egnïol sy'n cynnwys dathlu amrywiaeth defnyddwyr ar y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.

Byddwch hefyd yn sicrhau ein bod yn gweithredu gweithdrefnau ac arfer gorau wrth recriwtio, annog a chefnogi amrywiaeth eang o wirfoddolwyr.

 

Amdanoch chi

Rydym yn credu mewn gweithio'n gydweithredol, felly rydym ni'n chwilio am rywun sydd â sgiliau rhyngbersonol rhagorol sy'n gallu siarad, annog ac ennyn diddordeb cynulleidfa amrywiol.

Hefyd, bydd gennych brofiad o weithio gyda gwirfoddolwyr, grwpiau cymunedol a sefydliadau.

Yn gyfnewid, gallwn gynnig hyblygrwydd llwyr o ran patrymau gweithio. Rydym yn croesawu arweinyddiaeth gynhwysol a symbylir gan werthoedd. Rydym yn gwrando ac yn neilltuo amser ar gyfer arloesedd drwy ein diwylliant sy'n canolbwyntio ar bobl.

Dyma gyfle rhagorol i ymuno â thîm lle gallwch gael effaith gwirioneddol, lle rydym yn gweld gwerth yng nghyfraniad ac arbenigedd pawb.

 

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, gweld gwerth mewn amrywiaeth a galluogi cynhwysiant.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob rhan o'r gymuned, yn arbennig lle cawn ein tangynrychioli. Ar hyn o bryd, mae hyn yn cynnwys pobl a chanddynt anabledd, a phobl Dduon, Asiaidd a grwpiau ethnig lleiafrifol.

 

Cyfweliadau

Dyddiad cau derbyn ceisiadau wedi'u cwblhau yw 9yb, 12 Gorffennaf

Caiff cyfweliadau eu cynnal ar MS Teams ar 27 Gorffennaf 2021.

Pe bai Sustrans yn derbyn nifer fawr iawn o geisiadau ar gyfer y swydd hon, efallai y penderfynir ei chau cyn y dyddiad a hysbysebwyd, felly sicrhewch eich bod yn cyflwyno'ch cais cyn gynted â phosibl.

Er mwyn ymgeisio, cwblhewch ein ffurflen gais ar-lein os gwelwch yn dda. 

More about Sustrans
About
Sustrans

We are engineers and educators, experts and advocates. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run a... Read more

Posted on: 22 June 2021
Closed date: 28 June 2021
Job ref: 139452CHJ
Tags: Volunteer Management, Operations