Remote
£25,606 - £28,240 (pro rata) per year
Contract, Fixed term for 2 years, Part-time
Job description
 
This organisation supports anonymous recruitment. That means hiding your personal identifying information, removing bias from the hiring process.

Engagement and Support Officer (SWAN UK - Cymru) / Hysbyseb – Swyddog We are seeking an Engagement and Support Officer to help increase our outreach and deliver our programme of support to SWAN UK members in Wales. 

Ymgysylltu a Chymorth (SWAN UK - Cymru)

Genetic Alliance UK is the largest alliance of organisations supporting people with genetic, rare and undiagnosed conditions in the UK. Our members and the people they support are at the heart of everything we do. We advocate for fast and accurate diagnosis, good quality care and access to the best treatments. We actively support progress in research and engage with decision makers and the public about the challenges faced by our community. We run two long standing projects, Rare Disease UK and SWAN UK (syndromes without a name).

This vital role will work to increase engagement and build a supportive community for families affected by undiagnosed and rare conditions in Wales.  Working closely with our Engagement and Support Manager, they will be involved in the development of the UK’s first ever SWAN Clinic, delivering groundbreaking new support to the undiagnosed community. This is a great opportunity to work directly with families affected by a syndrome without a name, expand our existing professional networks and help deliver a brand new genomics support service. 

 

This is a part time role, 21 hours a week, fixed term for two years. This post is subject to a six-month probation period. The job will be home-based with one day a week in Cardiff for meetings.

 

/

 

Rydym yn chwilio am Swyddog Ymgysylltu a Chymorth i helpu i gynyddu ein hallgymorth a darparu ein rhaglen gymorth i aelodau SWAN UK yng Nghymru. 

Genetic Alliance UK yw’r gynghrair fwyaf o sefydliadau sydd yn cefnogi pobl â chyflyrau genetig, prin a heb ddiagnosis yn y DU. Ein haelodau a’r bobl a gefnogant sydd wrth wraidd popeth a wnawn. Rydym yn hyrwyddo rhoi diagnosis cyflym a chywir, gofal o ansawdd da a’r triniaethau gorau. Rydym yn frwd o blaid cefnogi datblygiadau mewn gwaith ymchwil ac yn gweithio gyda chyrff penderfynu a’r cyhoedd am yr heriau sy’n wynebu ein cymuned. Mae gennym ddau brosiect hirdymor, sef Rare Disease UK a SWAN UK (syndromes without a name).

Bydd y rôl hanfodol hon yn ganolog i ddatblygu cysylltiadau a chreu cymuned gefnogol i deuluoedd yng Nghymru y mae cyflyrau prin a heb ddiagnosis yn effeithio arnynt. Drwy weithio’n agos gyda’n Rheolwr Ymgysylltu a Chymorth, bydd deilydd y swydd yn cyfrannu at ddatblygu’r clinig SWAN cyntaf erioed yn y DU a fydd yn darparu cymorth sy’n torri tir newydd i’r gymuned heb ddiagnosis. Dyma gyfle gwych i weithio’n uniongyrchol gyda theuluoedd y mae syndrom heb enw yn effeithio arnynt, ymestyn ein rhwydweithiau proffesiynol presennol a helpu i gyflwyno gwasanaeth cymorth genomeg newydd sbon.  

Mae’r swydd yn un ran amser, am 21 awr yr wythnos, dros gyfnod penodol o ddwy flynedd. Bydd cyfnod prawf o chwe mis. Bydd deilydd y swydd yn gweithio o gartref ac yn treulio diwrnod yr wythnos yng Nghaerdydd mewn cyfarfodydd.  


 

 

Benefits / Buddion:

  • Access to external mentoring and coaching to support your professional development.

  • Generous employer pension contribution.

  • Generous annual leave allowance of 25 days (pro rata) plus bank holidays and Christmas closure.

  • Flexible working patterns.

  • Access to free counselling via our employee support scheme.

/

  • Hyfforddi a mentora proffesiynol allanol ar gael i gefnogi eich datblygiad proffesiynol.

  • Cyfraniad pensiwn hael gan y cyflogwr.

  • Hawl i 25 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata) a gwyliau banc a chau dros y Nadolig. 

  • Patrymau gweithio hyblyg.

  • Cwnsela ar gael am ddim drwy ein cynllun cymorth i gyflogeion.

 

The full job description and person specification is available in English and Welsh. / Mae’r swydd ddisgrifiad a’r fanyleb person lawn ar gael yn Gymraeg.

 

 

Application Instructions

In your cover letter please outline your experience, why you are interested in this role, your preferred working pattern and location and how you meet the person specification. Please note that applications which are just generic cover letters or CVs without covering letters will not be considered. Candidates selected for an interview will be notified by Friday 29 October.

More about Genetic Alliance UK
About
Genetic Alliance UK

Genetic Alliance UK is the largest alliance of organisations supporting people with genetic, rare and undiagnosed conditions in the UK. Our mem... Read more

Refreshed on: 14 October 2021
Closed date: 28 October 2021
Tags: Advice, Information, Social Care/Development

The client requests no contact from agencies or media sales.