Operations jobs (23)
Age UK East London
London
£19,201 per year
We are recruiting a receptionist for our head office in Tower Hamlets
The Prince's Trust
Multiple Locations
Starting salary £21,300 - £22,490 per year
The Prince's Trust
G5, Glasgow
National Starting Salary £20,300 to £21,430
The Prince's Trust
G5, Glasgow
National Starting Salary £20,300 to £21,430 pro rata
The Prince's Trust
Belfast
National Starting Salary £20,300 to £21,430 per annum
Page 1 of 2
Home-based
£16,200 per year (£27,000 FTE)
Permanent, Part-time
Job closes in 1 week
Job description

Location: Home-based, 1 in North/Mid Wales, 1 in South West Wales 
Hours: part-time, 21 hours per week 
Salary: £27,000pa pro-rata (£16,200 actual) 
Home Working Allowance: £390pa – pro-rata (£234 actual) 
Benefits: Read more about what we offer on our website
Contract type: Permanent  
Travel: Frequent travel will be required across the region 
Closing date: by midnight on 22nd September 2019 

Download the job description and person specification via the link to our website

Summary 

We are looking for two enthusiastic and proactive individuals to join our established Wales team as Senior Regional Services Coordinators - one based in North/Mid Wales, one based in South West Wales. This new, exciting position is for someone who has excellent interpersonal and communication skills and can lead and motivate people. 

This is an excellent opportunity to make your mark in a dynamic evolving charity and make a positive impact on the lives of people with arthritis across Wales.

About the role 

Our services team is a well-established and supportive team, passionate about providing high quality services to people with arthritis.  As a key team member you will play a pivotal role in working collaboratively with colleagues across the directorate to deliver a seamless portfolio of services linked to our charity outcomes.

You’ll be responsible for providing clear and consistent line management support to a team of home-based staff as well as overseeing volunteer support within your region.  In parallel you will be responsible for co-ordinating, shaping and delivering peer support, self-management and activity services for people with arthritis as well as building strong positive relationships with communities across the region. 

Key requirements

Our ideal candidate will be someone who has excellent interpersonal and communication skills, can lead and motivate people and has: 

 • An understanding of the third sector and health and social care landscape in your region 

 • An organised approach, able to structure your days and manage competing priorities 

 • Experience of managing staff that cover difference fields of work, including home-based staff 

 • Experience of service delivery including performance reporting, budget setting and monitoring 

You’ll be home based and therefore travel is involved. At times, there may also be additional travel for team meetings and to cover for Service Coordinators. 

In return, we offer a competitive range of benefits, a good work/life balance, excellent learning and development opportunities and a vibrant and friendly organisational culture. Find out more about what we offer on our website.

How to apply

To apply you MUST submit:   

 1. Completed application form, clearly demonstrating how you meet the key requirements and competencies set out in the job description and person specification
 2. Please include where you’ve seen this role advertised   

Email your completed application by midnight on Sunday 22nd September via the link to our website 

Interviews 

Interviews expected: 2nd & 3rd October 2019 in Cardiff 

About us 

Arthritis causes pain, fatigue and isolation for 17.8 million people in the UK every single day. It can impact on the ability to work, our relationships and take away our independence. We don’t accept this.

We are Versus Arthritis. We are volunteers, healthcare professionals, researchers and friends, all doing everything we can to push back against arthritis. We’re reaching out to everybody with the information and support they need, funding vital research and changing the way society sees arthritis. Together we’ll keep running, researching, influencing, volunteering, advising, chatting, baking, listening.  We won’t stop until no-one has to tolerate living with the pain, fatigue and isolation of arthritis.  

Join us and use your skills, knowledge, passion and energy to help us defy arthritis. 

Read more about what we do, working for us and what we offer on our website.

Promoting Equality in the workplace

Versus Arthritis is a Registered Charity No: 207711 and in Scotland No. SC041156 

Lleoliad: Gweithio o adref, 1 yng Ngogledd/Canolbarth Cymru ac 1 yn Ne Orllewin Cymru  
Oriau: rhan amser, 21 awr yr wythnos  
Cyflog: £27,000y flwyddyn pro-rata (£16,200 gwirioneddol) 
Lwfans Gweithio o Adref: £390y flwyddyn – pro-rata (£234 gwirioneddol) 
Buddion: Darllen mwy am yr hyn rydym yn ei gynnig  
Math o gytundeb: Parhaol 
Teithio: Bydd gofyn ichi deithio ledled y rhanbarth yn aml

Dyddiad cau: erbyn hanner nos ar 22 Medi 2019 

Lawr lwytho’r disgrifiad swydd a manyleb person 

Crynodeb 

Rydym yn chwilio am ddau unigolyn brwdfrydig a rhagweithiol i ymuno â’n tîm yng Nghymru, sydd wedi hen ennill eu plwyf, fel Uwch Gydlynwyr Gwasanaethau Rhanbarthol. Bydd un yn gweithio yng Ngogledd/Canolbarth Cymru ac un yn Ne Orllewin Cymru. Mae’r swydd newydd a chyffrous hon yn arbennig ar gyfer unigolyn sy’n meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu ardderchog ac sy’n medru arwain ac ysgogi pobl. 

Mae hwn yn gyfle gwych i adael eich hôl ar elusen ddynamig sy’n prysur ddatblygu ac effeithio’n gadarnhaol ar fywydau pobl gydag arthritis ledled Cymru.

Gwybodaeth am y swydd  

Mae ein tîm gwasanaethau yn dîm cefnogol sydd wedi hen ennill eu plwyf sydd yn angerddol am gynnig gwasanaethau o safon i bobl gydag arthritis. Fel aelod allweddol o’r tîm, byddwch yn chwarae rhan ganolog yn cydweithio gyda chydweithwyr o’r bwrdd cyfarwyddwyr er mwyn cynnig portffolio di-dor o wasanaethau sy’n ymwneud â deilliannau ein helusen. 

Byddwch yn gyfrifol am gynnig cefnogaeth rheoli llinell eglur a chyson i dîm o staff sy’n gweithio o adref yn ogystal â goruchwylio cefnogaeth i wirfoddolwyr yn eich rhanbarth. At hyn, byddwch yn gyfrifol am gydlynu, cynllunio a chynnig gwasanaethau cefnogaeth i gyfoedion, hunan-reolaeth a gweithgareddau i bobl gydag arthritis ynghyd â datblygu perthnasau cryf a chadarnhaol gyda chymunedau ar draws y rhanbarth.

Prif ofynion  

Bydd ein hymgeisydd delfrydol yn unigolyn sy’n meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu ardderchog, sy’n medru arwain ac ysgogi pobl ac sy’n meddu ar y canlynol:

 • Dealltwriaeth o’r trydydd sector a’r maes iechyd a gofal cymdeithasol yn eich rhanbarth

 • Dull trefnus o weithio ac yn medru strwythuro’ch diwrnodau a rheoli blaenoriaethau cystadleuol

 • Profiad o reoli staff, sy’n gweithio o adref hefyd, sy’n ymdrin â gwahanol feysydd gwaith,

 • Profiad o ddarparu gwasanaeth yn ogystal ag adrodd ynghylch perfformiad, pennu cyllidebau a monitro

Byddwch yn gweithio o adref felly bydd disgwyl ichi deithio. Ar adegau, mae’n bosib y bydd teithio ychwanegol i gyfarfodydd tîm ac i weithio yn lle Cydlynwyr Gwasanaeth eraill pan fo nhw’n absennol. 

Yn ei dro, byddwn yn cynnig ystod gystadleuol o fuddion, cydbwysedd gwaith/bywyd da, cyfleoedd dysgu a datblygu arbennig a diwylliant cyfundrefnol a chyfeillgar. Dysgu mwy am yr hyn rydym yn ei gynnig. 

Sut i geisio 

I geisio am y swydd, mae’n RHAID ichi gyflwyno’r canlynol:   

 1. Ffurflen gais wedi’i chwblhau sy’n dangos yn eglur sut rydych yn bodloni’r prif ofynion a chymwysterau yn y disgrifiad swydd a manyleb person

 2. Gofynnwn yn garedig ichi roi gwybod lle welsoch chi’r hysbyseb swydd hon

E-bostiwch eich cais wedi’i chwblhau erbyn hanner nos ar 22 Medi 2019  

Cyfweliadau  

Disgwylir y bydd y cyfweliadau: 2/3 Hydref yng Nghaerdydd 

Amdanom ni 

Mae Arthritis yn achosi poen, blinder a theimlad o unigrwydd i 17.8 miliwn o bobl ym Mhrydain pob dydd. Gall effeithio ar ein gallu i weithio, ein perthnasau a chyfyngu ar ein hannibyniaeth. Dydyn ni ddim yn fodlon derbyn hyn.

Versus Arthritis ydym ni. Rydym yn wirfoddolwyr, yn weithwyr proffesiynol yn y maes gofal iechyd, yn ymchwilwyr ac yn gyfeillion ac rydym ni oll yn ymdrechu i fynd i’r afael ag arthritis. Rydym yn ceisio helpu pawb drwy gynnig y wybodaeth a chefnogaeth angenrheidiol, yn ariannu ymchwil hanfodol ac yn newid y ffordd y mae’r gymdeithas yn dwyn i ystyriaeth arthritis. Gyda’n gilydd byddwn yn parhau i redeg, ymchwilio, dylanwadu, gwirfoddoli, cynghori, sgwrsio, pobi a gwrando. Ni fyddwn yn rhoi’r gorau i’n hymdrechion nes byddwn wedi sicrhau nad oes yn rhaid i unrhyw un ddioddef byw gyda’r poen, blinder ac unigrwydd yn sgil arthritis.

Ymunwch gyda ni gan gynnig eich sgiliau, gwybodaeth, brwdfrydedd ac egni i’n helpu i herio arthritis. 

Darllen mwy am ein gwaith, gweithio inni a’r hyn rydym yn ei gynnig.

Hyrwyddo Cydraddoldeb yn y gweithle

Mae Versus Arthritis yn Elusen Gofrestredig: 207711 ac yn yr Alban. SC041156 

More about Versus Arthritis
About
Versus Arthritis

Arthritis causes pain, fatigue and isolation for 10 million people in the UK every single day. It can impact on the ability to work, our relati... Read more

Posted on: 13 September 2019
Closing date: 22 September 2019
Tags: Management,Operations

The client requests no contact from agencies or media sales.

Job closes in 1 week
You have hidden this job: