Communication assistant jobs near Cardiff (5)

Don’t miss out on a job again!

Get job alerts for this search sent straight to your inbox

You haven't selected any filters. To create a tailored job alert, select your filters first.
Email address

Oh no!

{{ alertCtrl.errorMsg }}

By clicking 'Create alert' you agree to the Terms and Conditions applicable to our service and acknowledge that your personal data will be used in accordance with our Privacy and Cookie Policy and you will receive emails and communications about jobs and career related topics.

All done!

You will now get the latest from this search sent to your inbox.

Check your email inbox in order to verify your job alert

{{ alertCtrl.errorMsg }}

Sign in or register to manage your job alerts.

Register

Page 1 of 1
Cardiff, Cardiff 0.47 miles
£28,512 per year
Contract, Full-time
Job description

Do you want to make a real and lasting difference to the lives of lesbian, gay, bi and trans people?

For the last thirty years, Stonewall has been working to achieve equality for lesbian, gay, bi and trans people. As a charity we rely on the generosity of private individuals, communities and organisations. Without it, none of what we do would be possible.

Join us as our Policy and Campaigns Officer to work on understanding – through research and community engagement – the many different forms of inequality that affect the lives of LGBT people and be responsible for leading on Stonewall Cymru’s effective responses to public consultations, working with relevant Stonewall teams and partner organisations where necessary.

Reporting to Stonewall Cymru’s Campaigns, Policy and Research Manager you’ll be involved in all aspects of our policy and campaigns work and help develop and oversee the effective monitoring of parliamentary activity for issues relating to LGBT equality and brief relevant staff where appropriate. The post holder will also make recommendations for proactive and reactive responses where necessary.

It’s a varied role in a dynamic environment where you’ll work closely with your line manager and the Director of Stonewall Cymru to build, develop and maintain relationships with elected representatives and key Assembly Members through face-to-face meetings, written briefings and attendance at relevant roundtable meetings and events. Strong interpersonal and communication skills, including the ability to relate effectively to and influence a wide range of audiences is therefore a necessity along with knowledge of the workings of governments.

This role provides an excellent opportunity to develop expert knowledge in specific policy areas relevant to LGBT equality in Wales (including education reform, health, gender equality and other devolved policy areas). A prior understanding specifically of the Welsh Government and the National Assembly for Wales, including experience of monitoring and reporting on political developments would be beneficial.

Experience working in policy and/or public affairs and strong knowledge and understanding of LGBT issues is essential to hit the ground running in this fixed term role as you’ll also be expected to both maintain and strengthen Stonewall Cymru’s policy partnerships, coordinating communication and contact with senior stakeholders, including civil servants and third sector partners.

We welcome applications from everyone and actively seek a diverse range of applicants, so if you have the right mix of skills and experience and a passion for LGBT equality, we want to hear from you. Please complete and return the application and recruitment analysis form by 9.30am on the 11th of November.

__________________________________________________________________________________

A ydych am wneud gwahaniaeth gwirioneddol a pharhaol i fywydau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws?

Am y deng mlynedd ar hugain diwethaf, mae Stonewall wedi bod yn gweithio i sicrhau cydraddoldeb ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws. Fel elusen, rydym yn dibynnu ar haelioni unigolion, cymunedau a sefydliadau preifat. Hebddo, ni fyddai dim o'r hyn a wnawn yn bosibl.

Ymunwch â ni fel ein Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd i weithio at ddeall – drwy ymchwil ac ymgysylltu â'r gymuned – y mathau gwahanol niferus o anghydraddoldeb sy'n effeithio ar fywydau pobl LHDT a bod yn gyfrifol am arwain ar ymatebion effeithiol Stonewall Cymru i ymgynghoriadau, gan weithio gyda thimau Stonewall a sefydliadau partner perthnasol lle bo angen.

Gan adrodd i Reolwr Ymgyrchoedd, Polisi ac Ymchwil Stonewall Cymru byddwch yn ymwneud â phob agwedd ar ein gwaith polisi ac ymgyrchu; drwy helpu i ddatblygu a goruchwylio'r broses o fonitro gweithgarwch seneddol am faterion sy'n ymwneud â chydraddoldeb LHDT ac i friffio’r staff perthnasol lle bo'n briodol. Bydd deilydd y swydd hefyd yn gwneud argymhellion ar gyfer ymatebion rhagweithiol ac adweithiol, lle bo angen.

Mae'n rôl amrywiol mewn amgylchedd deinamig lle byddwch yn gweithio'n agos gyda'ch rheolwr llinell a Chyfarwyddwr Stonewall Cymru i adeiladu, datblygu a chynnal perthnasoedd gyda chynrychiolwyr etholedig ac Aelodau Cynulliad allweddol drwy gyfarfodydd wyneb yn wyneb, nodiadau briffio ysgrifenedig, mynychu cyfarfodydd a digwyddiadau ford gron berthnasol. Felly, mae sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu arbennig, gan gynnwys y gallu i gysylltu'n effeithiol a dylanwadu ag ystod eang o gynulleidfaoedd yn angenrheidiol, ynghyd â gwybodaeth am weithrediadau llywodraethau.

Mae'r rôl hon yn gyfle gwych i ddatblygu gwybodaeth arbenigol mewn meysydd polisi penodol sy'n berthnasol i gydraddoldeb LHDT yng Nghymru (gan gynnwys diwygio addysg, iechyd, cydraddoldeb rhwng y rhyweddau a meysydd polisi datganoledig eraill). Byddai dealltwriaeth flaenorol o Lywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru, gan gynnwys profiad o fonitro a chyflwyno adroddiadau ar ddatblygiadau gwleidyddol, yn fuddiol.

Mae profiad blaenorol o weithio yn y maes polisi a/neu faterion cyhoeddus ynghyd â gwybodaeth a dealltwriaeth gref o faterion LHDT yn hanfodol er mwyn gallu ymgymryd â’r rôl dymor penodol hon. Bydd disgwyl i chi gynnal, gan hefyd cryfhau partneriaethau polisi Stonewall Cymru, yng nghyd a chydlynu cyfathrebu a chyswllt Stonewall Cymru gyda randdeiliaid uwch, gan gynnwys gweision sifil a phartneriaid yn y trydydd sector.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb ac yn mynd ati i chwilio am amrywiaeth eang o ymgeiswyr, felly os oes gennych y cymysgedd iawn o sgiliau, profiad a brwdfrydedd dros gydraddoldeb LHDT, rydym am glywed gennych. Llennwch a dychwelwch y ffurflen gais a’r ffurflen monitro recriwtio erbyn 9.30yb ar y 11eg o Dachwedd.

Check commute
Starting Address
Destination
Mode of transport
More about Stonewall
About
Stonewall

Stonewall is Britain’s leading charity for lesbian, gay, bisexual and trans equality, working to create a world where every single person... Read more

Posted on: 18 October 2019
Closing date: 11 November 2019
Tags: Campaigning,Policy/Research

The client requests no contact from agencies or media sales.

You have hidden this job: