Over 2089 jobs live right now. Start searching to find your next job today.

Information Officer, Wales | Swyddog Gwybodaeth, Cymru

Remote
£31,364 per annum pro-rata
Part-time (21 hours per week)
Contract (until April 2027)
Job description

We’re hiring!

Contact is the UK charity for families with disabled children. Charity number 284912 (England and Wales). We support families, bring families together and help families take action for others – whatever their child’s disability or medical condition. We firmly believe that with the right support, families with disabled children can overcome the challenges they face, take control of their futures and focus on what matters: being together and growing together. 

Thanks to funding from the National Lottery Community Fund, we’ve got a fantastic opportunity for someone passionate about working with us to make a real difference to families caring for children with additional needs in Wales.

Your role

In this part-time, home-based role, as our new information officer, you’ll be providing vital information and support to families with disabled children in Wales, helping them adapt and recover from the Cost-of-Living Crisis and Pandemic as part of our new Building Resilience Project, across different regions of Wales.

What we’re looking for

 • Knowledge and experience in working with and supporting families with disabled children in Wales.
 • Good knowledge and experience in information work – specific to Wales   
 • Experience researching information and collaborating on producing newsletters, e-bulletins, website pages, publications
 • Excellent organisational and administrative skills, along with digital skills.                                                
 • Knowledge and experience of the issues and concerns that affect families who have disabled children e.g. leisure provision, education, and respite care.
 • Ability to work effectively with others as part of a team

How to apply

Please return a completed application form along with an equal opportunities monitoring form (downloadable as part of the job pack) by the date stated below.

The role is home-based and can be done from anywhere in Wales, but we have a preference for candidates living in the following counties; Wrexham, Flintshire, Denbighshire, Conwy, Gwynedd, Powys, Newport, Monmouthshire, and Cardiff.

Important dates

Closing date:    Sunday 7 July 2024 at 23:59
Interview date: Tuesday 16 July 2024

 

Swyddog Gwybodaeth, Cymru

Cyflog: £31,364 pro rata

Oriau: 21 awr yr wythnos

Contract: Contract tymor penodol – 22 Ebrill 2027

Lleoliad: Gweithio o gartref, Cymru

Rydym yn recriwtio!

Contact yw’r elusen yn y DU i deuluoedd sydd â phlant anabl. Rhif elusen 284912 (Cymru a Lloegr). Rydym yn cefnogi teuluoedd, yn dod â theuluoedd at ei gilydd ac yn helpu teuluoedd i weithredu dros eraill – beth bynnag fo anabledd neu gyflwr meddygol eu plentyn. O gael y cymorth iawn, credwn yn gryf y gall teuluoedd sydd â phlant anabl oresgyn yr heriau sy’n eu hwynebu, cymryd rheolaeth ar eu dyfodol a chanolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig: bod gyda’i gilydd a thyfu gyda’i gilydd.

Gydag arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, dyma gyfle gwych i rywun sydd yn frwdfrydig am weithio gyda ni i wneud gwir wahaniaeth i deuluoedd sy’n gofalu am blant sydd ag anghenion ychwanegol yng Nghymru.

Eich rôl chi

Byddwch chi, ein swyddog gwybodaeth newydd, yn gweithio’n rhan amser ac o’ch cartref i ddarparu gwybodaeth a chymorth hanfodol i deuluoedd sydd â phlant anabl yng Nghymru. Byddwch yn eu helpu i addasu a dod dros yr Argyfwng Costau Byw a’r Pandemig, yn rhan o’n Prosiect Datblygu Gwytnwch newydd, ar draws gwahanol ranbarthau yng Nghymru.

Yr hyn yr ydym ni’n chwilio amdano

 • Gwybodaeth a phrofiad o weithio gyda theuluoedd sydd â phlant anabl yng Nghymru, a’u cefnogi.
 • Gwybodaeth a phrofiad da o waith yn ymwneud â gwybodaeth – penodol i Gymru   
 • Profiad o ymchwilio i wybodaeth a chydweithio ar greu newyddlenni, e-fwletinau, tudalennau gwefan, cyhoeddiadau.
 • Sgiliau trefnu a gweinyddol rhagorol, ynghyd â sgiliau digidol.
 • Gwybodaeth a phrofiad o’r materion a’r pryderon sy’n effeithio ar deuluoedd sydd â phlant anabl e.e. darpariaeth hamdden, addysg a gofal seibiant.
 • Gallu gweithio’n effeithiol gydag eraill yn rhan o dîm

Mwy o wybodaeth

Cewch fwy o wybodaeth am beth fydd y swydd hon yn ei olygu yn y pecyn swydd

Gellir gwneud y rôl hon o gartref o unrhyw le yng Nghymru, ond byddai’n well gennym ymgeiswyr sy’n byw yn y siroedd hyn: Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd, Powys, Casnewydd, Sir Fynwy a Chaerdydd.

Croesewir ceisiadau gan rieni sy’n ofalwyr sydd â phrofiad o ofalu am blentyn sydd ag anabledd neu gyflwr meddygol ac sydd eisiau camu’n ôl i gyflogaeth am dâl.

Sut i wneud cais

Cwblhewch ffurflen gais a ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal (gellir lawrlwytho yn rhan o’r pecyn swydd) a’u hanfon erbyn y dyddiad a nodir isod.

Dyddiadau pwysig

Dyddiad cau: 07.07.2024 at 23:59
Dyddiad cyfweld: 16.07.2024

Posted by
Contact View profile Company size Size: 101 - 500
Posted on: 11 June 2024
Closing date: 08 July 2024 at 10:00
Tags: Admin, Advice, Information, Social Care/Development, Marketing, Project Management, Support Worker, Teaching