7 Policy advisor jobs near Cardiff

Don’t miss out on a job again!

Get job alerts for this search sent straight to your inbox

You haven't selected any filters. To create a tailored job alert, select your filters first.
Email address

Oh no!

{{ alertCtrl.errorMsg }}

By clicking 'Create alert' you agree to the Terms and Conditions applicable to our service and acknowledge that your personal data will be used in accordance with our Privacy and Cookie Policy and you will receive emails and communications about jobs and career related topics.

All done!

You will now get the latest from this search sent to your inbox.

Check your email inbox to verify your email address and start receiving job alerts.

{{ alertCtrl.errorMsg }}

Sign in or create an account to start managing your alerts.

Register

What’s my CV Worth?

Find out what your CV is worth in the third sector and get tips on how to improve it using our new instant CV worth checker.

Check my CV
Huntington's Disease Association
Cardiff, Cardiff
£24,905 per year
Seeking a Specialist Huntington's Disease Adviser to provide support and advice to families affected by the condition in South & Mid Wales.
Safer Wales Ltd
Hengoed 11.38 miles
£21,351.8 - £24,584.6 per year pro rata
WSA supports women to avoid any further involvement in the criminal justice system and help to build better lives for families.
Safer Wales Ltd
Cardiff, Cardiff
£21,351.8 - £24,584.6 per year pro rata
WSA supports women to avoid any further involvement in the criminal justice system and help to build better lives for families.
Page 1 of 1
Cardiff, Cardiff 1.2 miles
Grade H: £31,683 per annum (pro rata for part time hours)
Permanent, Full-time
Job description

Policy & External Affairs Manager

(Ref SUS3398)

£31,683 per annum (pro rata for part time hours)

Up to 37.5 hours per week

Happy to talk flexible working

Base:  Sustrans office in Cardiff / flexibility to work from home

                                                                         

About Sustrans

Our vision and mission have never been more relevant. 

Across the UK, governments are pledging investment and action on walking and cycling.

We are working together to make a real difference - creating places where everyone can live and travel happily and healthily, and where nobody is excluded.

Our work wouldn’t be possible without the commitment and dedication of our colleagues.

We are proud of our employee net promoter score, being in the top 20% of all employers across all sectors in the UK, due to our energised, friendly and motivated workforce.

Join Sustrans today and help us get things done, together!

About the Role

We now have an exciting opportunity for you to join us as the Policy & External Affairs Manager supporting the National Director, Cymru and senior leadership team to develop and deliver influencing policies in Wales.  This role will coordinate Sustrans policy and communications work in Wales, developing our position on a range of topics relating to transport and active travel, ensuring the development of robust policy briefings, consultation responses and media releases.

About You

An excellent communicator, you will represent Sustrans in meetings, at events and in the media and ensure that our business development work is closely linked to the national strategy, using our knowledge from policy and project delivery to generate opportunities.

You will have experience of leading on policy and external affairs including policy development, communications and corporate support and you will have a strong understanding of Welsh Government and local government structures and policy making.

So, if this sounds like you, apply today!

This is a fantastic opportunity to join a team where you can make a big impact and where we value the contribution and expertise of everyone.

What we Offer?

Wellbeing

 • 26 days’ leave per annum plus bank holidays for full-time working
 • Ability to buy an extra week of annual leave (pro-rata for part-time staff)
 • Staff volunteer days
 • 24/7 free, impartial and confidential support service
 • We are members of the Green Commute Initiative and Cycle Scheme who both offer cycle to work schemes

Financial

 • Group Personal Pension scheme with a 4% or 5% of basic salary contribution being matched by Sustrans
 • Bike, computer and season ticket loans
 • Discount benefits

Family Friendly

 • Enhanced maternity and paternity pay
 • Flexible Working practices (full time hours are 37.5 per week, Monday - Friday)

Interviews

The closing date for the receipt of completed applications is mid-day on Wednesday 27 October 2021.  Interviews will take place via MS Teams on Monday 8 and Tuesday 9 November 2021.

Equality, diversity and inclusion

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion.

We welcome applications from people from all parts of the community, particularly where we are under-represented. This includes people who identify as having a disability, and those from Black, Asian and minority ethnic groups.

Rheolwr Polisi a Materion Allanol

(Cyf SUS3398)

£31,683 y flwyddyn (pro rata ar gyfer oriau rhan amser)

Hyd at 37.5 awr yr wythnos

yn fodlon trafod gweithio’n hyblyg

Lleoliad:  Swyddfa Sustrans yng Nghaerdydd/ hyblygrwydd i weithio o gartref

Ynglŷn â Sustrans

Ni fu ein gweledigaeth a'n cenhadaeth erioed mor berthnasol.

Ledled y DU mae llywodraethau'n addunedu eu buddsoddiad a'u camau gweithredu ar gerdded a beicio.

Rydym yn gweithio gyda'n gilydd i greu gwir wahaniaeth lle gall pawb fyw a theithio'n hapus ac iachus, lle cynhwysir pawb.

Ni fyddai ein gwaith yn bosibl heb ymroddiad ein cydweithwyr.

Rydym yn falch o'n sgôr hyrwyddwr net cyflogwr a’n safle ni ymhlith yr 20% uchaf o'r holl gyflogwyr ledled pob sector yn y DU, yn sgil ein gweithlu llawn egni, cyfeillgar a llawn cymhelliant.

Ymunwch â Sustrans heddiw a'n helpu i gyflawni pethau, gyda'n gilydd!

Ynglŷâ'r Swydd

Bellach mae gennym gyfle gwych i chi ymuno gyda ni fel y Rheolwr Polisi a Materion Allanol yn cefnogi Cyfarwyddwr Cenedlaethol Cymru a'r Uwch Dîm Rheoli i ddatblygu a chyflawni polisïau dylanwadu yng Nghymru. Bydd y swydd hon yn cydlynu gwaith polisi a gwaith cyfathrebu Sustrans yng Nghymru, yn datblygu ein safbwynt ar amrywiaeth o bynciau yn cynnwys trafnidiaeth a theithiol llesol, yn sicrhau datblygiad briffiau polisi cadarn, ymatebion i ymgynghoriadau a datganiadau i'r Wasg.

Amdanoch chi

Yn gyfathrebwr rhagorol, byddwch yn cynrychioli Sustrans mewn cyfarfodydd, digwyddiadau ac ar y cyfryngau i sicrhau bod ein gwaith datblygu busnes yn cysylltu'n agos â'r strategaeth genedlaethol, gan ddefnyddio ein gwybodaeth o gyflawni polisi a phrosiectau i greu cyfleoedd.

Bydd gennych brofiad o arwain ar bolisi a materion allanol, yn cynnwys datblygiad polisi, cyfathrebiadau a chefnogaeth gorfforaethol. Bydd gennych ddealltwriaeth dda o strwythurau Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol a llunio polisi.

Os mai dyma eich hanes chi, ymgeisiwch heddiw!

Dyma gyfle gwych i ymuno â thîm lle gallwch greu effaith gadarnhaol lle rydym yn gweld gwerth yng nghyfraniad ac arbenigedd pawb.

Beth rydym yn ei gynnig?

Lles

 • 26 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn a gwyliau banc am weithio’n llawn amser
 • Gallu prynu wythnos ychwanegol o wyliau blynyddol (pro-rata i staff rhan-amser)
 • Diwrnodau gwirfoddoli staff
 • Gwasanaeth cefnogi am ddim, diduedd a chyfrinachol 24/7
 • Rydym yn aelodau o'r Fenter Cymudo Gwyrdd a'r Cynllun Beicio sy'n cynnig cynlluniau beicio i'r gwaith

Ariannol

 • Cynllun Pensiwn Personol Grŵp gyda chyfraniad cyfatebol o 4% neu 5% o'r gyflog sylfaenol yn cael ei wneud gan Sustrans
 • Benthyciadau beic, cyfrifiadur a thocynnau tymor
 • Buddion ar ffurf gostyngiadau

Cyfeillgar i deuluoedd

 • Tâl mamolaeth a thadolaeth uwch na’r sylfaenol
 • Arferion gweithio hyblyg (yr oriau llawn amser yw 37.5 yr wythnos, Llun - Gwener)

Cyfweliadau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi'u cwblhau yw canol dydd, dydd Mercher 27 Hydref 2021. Cynhelir cyfweliadau dros MS Teams ddydd Llun 8 a dydd Mawrth 9 Tachwedd 2021.

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, yn gweld gwerth mewn amrywiaeth a galluogi cynhwysiant.

Croesawn geisiadau gan bobl o bob rhan o'r gymuned, yn arbennig lle nad oes gennym gynrychiolaeth ddigonol. Ar hyn o bryd, mae hyn yn cynnwys pobl anabl a'r bobl o gefndiroedd ethnig lleiafrifol Du ac Asiaidd.

Additional documents
JD - Policy & External Affairs Manager, Wales (.docx)
Check commute
Starting Address
Destination
Mode of transport
More about Sustrans
About
Sustrans

We are engineers and educators, experts and advocates. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run a... Read more

Posted on: 13 October 2021
Closing date: 27 October 2021
Job ref: 151330CHJ
Tags: Policy/Research,Governance
Job closes in 1 week
You have hidden this job: