Development officer jobs near Cardiff (11)

Don’t miss out on a job again!

Get job alerts for this search sent straight to your inbox

You haven't selected any filters. To create a tailored job alert, select your filters first.
Email address

Oh no!

{{ alertCtrl.errorMsg }}

By clicking 'Create alert' you agree to the Terms and Conditions applicable to our service and acknowledge that your personal data will be used in accordance with our Privacy and Cookie Policy and you will receive emails and communications about jobs and career related topics.

All done!

You will now get the latest from this search sent to your inbox.

Check your email inbox in order to verify your job alert

{{ alertCtrl.errorMsg }}

Sign in or register to manage your job alerts.

Register

Springboard Charity
Wales
£25,000 - £30,000 per year
Lloyds Bank Foundation
Cardiff, Cardiff
£34,800 per year
Because of a retirement, the Foundation is looking to appoint a Manager based in Wales to manage our grants portfolio of c 70 Active grants.
Wales Millennium Centre
Cardiff 1.35 miles
Up to £45,000 per annum
Page 1 of 1
Bristol, City of Bristol
CF10, Cardiff
£27,255 per annum
Permanent, Full-time
Job description

Sustrans, the charity that's making it easier for people to walk and cycle, is seeking to fill the following key vacancy within our Research & Monitoring unit:

Senior Evaluation Officer

Research & Monitoring Unit

(SUS2772)

£27,255 per annum

37.5 hours per week – based in Cardiff

Sustrans Research & Monitoring Unit provides evidence on sustainable and active travel that is transparent and authoritative and which influences and shapes policy, practice and behaviour across the UK.  This role will play an important part in developing our understanding of active travel in Wales with responsibilities for evaluating major infrastructure programmes and leading aspects of our work focused on school travel and will include developing and managing a small team as well as overseeing aspects of our wider programme of monitoring, evaluation and appraisal work.

We are seeking creative, passionate and experienced individuals to join our team.  If you have a good understanding of best practice in monitoring and evaluation techniques, have demonstrable project management skills and are a great communicator with the ability to present technical information in a clear way this could be the opportunity for you.  You will be able to draw on a wide range of research methods and apply them to real world projects, have strong analytical skills, experience of working with partners and clients and know how to get the best out of others both through line management and task supervision.  You will also be committed to the promotion of active and sustainable travel.

Closing date for the receipt of completed applications is 9am on Monday 16 March 2020.  Interviews will take place in Cardiff during week commencing Monday 23 March 2020.

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion.  We welcome applications from people with the appropriate skills from all parts of the community.

Mae Sustrans, yr elusen sy’n ei gwneud yn haws i bobl gerdded a beicio, am lenwi’r swydd allweddol hon yn ein huned Ymchwil a Monitro:

Uwch Swyddog Gwerthuso

Uned Ymchwil a Monitro

(SUS2772)

£27,255 y flwyddyn

37.5 awr yr wythnos – wedi’i lleoli yng Nghaerdydd

Mae Uned Ymchwil a Monitro Sustrans yn darparu tystiolaeth ar deithio cynaliadwy a llesol sydd yn dryloyw ac yn awdurdodol ac sy’n dylanwadu ar ac yn llywio polisi, arfer ac ymddygiad ledled y Deyrnas Unedig. Bydd y rôl hon yn chwarae rhan bwysig mewn datblygu ein dealltwriaeth o deithio llesol yng Nghymru gyda chyfrifoldeb dros werthuso rhaglenni isadeiledd mawr ac yn arwain ar agweddau o’n gwaith sy’n canolbwyntio ar deithio i’r ysgol. Bydd yn cynnwys datblygu a rheoli tîm bach yn ogystal â goruchwylio agweddau o’n rhaglen ehangach o waith monitro, gwerthuso ac arfarnu.

Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol, angerddol a phrofiadol i ymuno â’n tîm. Os oes gennych ddealltwriaeth dda o arfer gorau mewn technegau monitro a gwerthuso, ynghyd â sgiliau rheoli prosiect amlwg, a’ch bod yn gyfathrebwr effeithiol gyda’r gallu i gyflwyno gwybodaeth dechnegol mewn ffordd eglur, yna gallai hwn fod yn gyfle delfrydol i chi. Byddwch yn gallu defnyddio ystod eang o ddulliau ymchwil a’u cymhwyso i brosiectau go iawn, bydd gennych sgiliau dadansoddi cadarn, profiad o weithio gyda phartneriaid a chleientiaid a byddwch yn gwybod sut i gael y gorau gan eraill trwy reolaeth llinell a goruchwylio tasgau. Rydych hefyd yn ymroddedig i hyrwyddo teithio llesol a chynaliadwy.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi’u cwblhau yw 9yb ddydd Dydd Llun 16 Mawrth 2020. Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd wythnos yn dechrau Dydd Llun 23 Mawrth 2020.

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a

galluogi cynhwysiant. Croesawn geisiadau gan bobl sydd â’r sgiliau perthnasol o bob rhan o’r gymuned.

Check commute
Starting Address
Destination
Mode of transport
More about Sustrans
About
Sustrans

We are engineers and educators, experts and advocates. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run a... Read more

Posted on: 17 February 2020
Closing date: 16 March 2020
Job ref: 101201CHJ
Tags: Policy/Research,Marketing
You have hidden this job: