4 Head of hr jobs near Cardiff

Don’t miss out on a job again!

Get job alerts for this search sent straight to your inbox

You haven't selected any filters. To create a tailored job alert, select your filters first.
Email address

Oh no!

{{ alertCtrl.errorMsg }}

By clicking 'Create alert' you agree to the Terms and Conditions applicable to our service and acknowledge that your personal data will be used in accordance with our Privacy and Cookie Policy and you will receive emails and communications about jobs and career related topics.

All done!

You will now get the latest from this search sent to your inbox.

Check your email inbox in order to verify your job alert

{{ alertCtrl.errorMsg }}

Sign in or register to manage your job alerts.

Register

What’s my CV Worth?

Find out what your CV is worth in the third sector and get tips on how to improve it using our new instant CV worth checker.

Check my CV
Page 1 of 1
Cardiff, Cardiff
£23,531 - £25,918 per year pro rata
Part-time, 14.8, Temporary, Until 31st March 2022 Contract
Job description

Are you self-motivated and highly organised with excellent communication skills? Do you want to join an organisation that makes a difference? If so, we would love to hear from you.

Family Action is a charity that transforms lives by providing practical, emotional and financial support to those who are experiencing poverty, disadvantage and social isolation. We have been building stronger families since 1869 and today we work with over 60,000 families a year in around 160 community based services, as well as supporting thousands more through our national programmes and our grants programmes.

Rapidly expanding in response to increased demand, you will join Family Action’s FOOD (Food On Our Doorstep) programme at a time when it is more essential than ever. You will be an essential part of delivering FOOD Club’s mission to:

  • Provide regular access to a sustainable supply of food to people at risk of food insecurity
  • Encourage families to access local support services and be signposted to other agencies
  • Increase disposable income for local families to improve their life chances and wellbeing
  • Reduce the amount of food being sent to landfill in the UK by utilising surplus food

As FOOD Club Coordinator you will oversee all aspects of the day-to-day running of the Cardiff Club, in consultation with the Regional FOOD Club Coordinator. You will maintain a high standard of service delivery and ensure that targets are met, supporting as many families as possible.

You will have supervisory oversight including budget monitoring and stock control. You will be a motivational leader, recruiting staff & volunteers and supporting them with induction, training, supervision and annual appraisals. Analysing data, you will report on KPIs including uptake and service user income, and continually measure the positive financial impact for families.

You will have previous experience in at least one of the following environments: retail, health & safety, environmental health, education and/or work with families, with demonstrable experience motivating and developing a staff team to deliver targets.

A Welsh translation is available. 

Family Action is forward looking, ambitious and has a commitment to continuous improvement.  We are a people focused, can-do organisation that strives for excellence in all we do and operates with mutual respect. If you share these values and behaviours and have the necessary skills then we look forward to hearing from you.  

In return we can offer you flexible working, generous leave entitlements, a group personal pension scheme, eye care vouchers, a cycle to work scheme and other great benefits. We have an excellent wellbeing offer and we’ll invest in your professional development with on-going quality training and career development opportunities. You’ll have the chance to work for a dynamic and high-performing service that makes a difference, and join an established, innovative organisation that values your opinion and encourages learning.

Family Action welcomes applications for all sections of the community.

For an application pack and further information, including the benefits we offer, please visit our current vacancies page. 

Closing date: 10th March 2021, 9am

Ydych chi'n berson hunangymhellol a thra threfnus, gyda sgiliau cyfathrebu ardderchog? Ydych chi eisiau ymuno â sefydliad sy'n gwneud gwahaniaeth? Os felly, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Mae Family Action yn elusen sy'n gweddnewid bywydau drwy ddarparu cymorth ariannol, ymarferol ac emosiynol i'r rhai hynny sy'n dioddef tlodi, anfantais ac ynysigrwydd cymdeithasol. Rydym wedi bod yn adeiladu teuluoedd cryfach ers 1869, a heddiw rydym yn gweithio gyda dros 60,000 o deuluoedd bob blwyddyn mewn tua 160 o wasanaethau yn y gymuned, ynghyd â chefnogi miloedd yn fwy drwy ein rhaglenni cenedlaethol a'n rhaglenni grantiau.

Gan ei bod yn ehangu'n gyflym mewn ymateb i'r cynnydd mewn galw, byddwch yn ymuno â rhaglen FOOD (Food On Our Doorstep – Bwyd Wrth Y Drws) Family Action ar adeg pan fod hon yn fwy hanfodol nag erioed. Byddwch yn rhan hanfodol o gyflawni cenhadaeth y Clybiau FOOD, sef:

  • Darparu mynediad rheolaidd at gyflenwad cynaliadwy o fwyd i bobl sydd mewn perygl o ansicrwydd bwyd
  • Annog teuluoedd i gyrchu gwasanaethau cymorth lleol ac i gael eu cyfeirio at asiantaethau eraill
  • Cynyddu’r incwm gwario i deuluoedd lleol i wella’u cyfleoedd bywyd a'u lles
  • Lleihau faint o fwyd sy'n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi yn y DU drwy ddefnyddio bwyd dros ben

Fel Cydlynydd y Clybiau FOOD byddwch yn arolygu pob agwedd ar redeg Clybiau Caerdydd o ddydd i ddydd, gan ymgynghori â Chydlynydd Rhanbarthol y Clybiau FOOD. Byddwch yn cynnal safon uchel wrth gyflenwi gwasanaethau ac yn sicrhau bod targedau'n cael eu cyrraedd, gan gefnogi cymaint o deuluoedd â phosibl.

Bydd gennych oruchwyliaeth arolygu yn cynnwys monitro cyllidebau a rheoli stoc. Byddwch yn arweinydd symbylol, yn recriwtio staff a gwirfoddolwyr ac yn eu cefnogi drwy sesiynau sefydlu, hyfforddiant, goruchwyliaeth a gwerthusiadau blynyddol. Gan ddadansoddi data, byddwch yn adrodd ar Ddangosyddion Perfformiad Allweddol, yn cynnwys nifer y defnyddwyr ac incwm y defnyddwyr gwasanaethau, ac yn mynd ati'n barhaus i fesur yr effaith ariannol cadarnhaol ar deuluoedd.

Bydd gennych brofiad blaenorol yn un o leiaf o'r amgylcheddau canlynol: adwerthu, iechyd a diogelwch, iechyd amgylcheddol, addysg a/neu weithio gyda theuluoedd, gyda phrofiad dangosadwy o symbylu a datblygu tîm o staff i gyflawni targedau.

Mae Family Action yn flaengar, yn uchelgeisiol, ac mae’n ymrwymedig i wella'n barhaus.  Rydym yn sefydliad ‘gallu gwneud’ sy'n canolbwyntio ar bobl ac sy'n ymdrechu i gyflawni rhagoriaeth ym mhob peth a wnawn ac yn dangos parch y naill i'r llall wrth weithredu. Os ydych yn rhannu'r gwerthoedd a'r ymddygiadau hyn, ac mae gennych y sgiliau angenrheidiol, edrychwn ymlaen at glywed gennych. 

Yn gyfnewid, gallwn gynnig gweithio hyblyg, hawl i wyliau hael, cynllun pensiwn personol grŵp, talebau gofal llygaid, cynllun beicio i'r gwaith a buddiannau rhagorol eraill. Mae gennym gynnig lles ardderchog a byddwn yn buddsoddi yn eich datblygiad proffesiynol drwy hyfforddiant parhaus o safon a chyfleoedd datblygu gyrfa. Byddwch yn cael cyfle i weithio mewn gwasanaeth dynamig, uchel ei berfformiad, sy'n gwneud gwahaniaeth, ac yn ymuno â mudiad arloesol sefydledig sy'n gwerthfawrogi eich barn ac yn annog dysgu.

Mae Family Action yn croesawu ceisiadau gan bob adran o'r gymuned.


 

Additional documents
Job Advert (.pdf)
Job Hysbyseb (.pdf)
Job Description and Person Specification (.pdf)
Disgrifiad Swydd (.pdf)
Application Form (.doc)
Check commute
Starting Address
Destination
Mode of transport
More about Family Action
About
Family Action

Family Action transforms lives by providing practical, emotional and financial support to those who are experiencing poverty, disadvantage and ... Read more

Posted on: 04 March 2021
Closing date: 10 March 2021
Tags: Social Care/Development,Operations
Job closes in 4 days
You have hidden this job: