• Are you looking for volunteer roles ?

  Go to volunteering section

28

Home From Home Coordinator Jobs in Newcastle

Job Alerts On

No alerts left

Get job alerts sent straight to your inbox.

*Please enter a valid email

You haven't selected any filters. To create a tailored job alert, select your filters first.

Oh no!

By clicking 'Create alert' you agree to the Terms and Conditions applicable to our service and acknowledge that your personal data will be used in accordance with our Privacy and Cookie Policy and you will receive emails and communications about jobs and career related topics.

You will now get the latest from this search sent to your inbox.

Verify your email address and start receiving the latest job recommendations. Sign in or create an account to start managing your alerts.

A job alert for this search or a similar search term already exists. You can manage your job alerts by clicking here:

Closing in 6 days
NFP People on behalf of Stroke Association, Remote
Circa £17,546 per annum (FTE circa £25,588.50 per annum)
Posted today
NFP People on behalf of Stroke Association, Remote
£25,500 per year
Posted today
NFP People on behalf of Stroke Association, Remote
Circa £25,500 per annum FTE (pro rata for part time hours)
Posted today
NFP People on behalf of Stroke Association, Remote
Circa £20,470 per annum (FTE circa £25,588.50 per annum)
Posted today
NFP People on behalf of Stroke Association, Remote
Circa £15,351 per annum (FTE circa £25,588.50 per annum)
Posted today
NFP People on behalf of Stroke Association, Remote
Circa £19,739 per annum (FTE circa £25,588.50 per annum)
Posted today
Closing in 2 days
Social Care Institute for Excellence, Remote
27,580.43
Play a pivotal role in supporting the smooth running of SCIE’s national projects that aim to improve and transform social care.
Posted 4 days ago
NFP People on behalf of Stroke Assocation, Remote
Circa £15,353 per annum (FTE circa £25,588.50 per annum)
Posted 1 week ago
Closing in 6 days
NFP People on behalf of Stroke Association, Remote
Circa £18,277 per annum (FTE circa £25,500)
Posted 3 weeks ago
NFP People on behalf of Stroke Association, Remote
Circa £25,588.50 per annum
Posted 1 week ago
Page 1 of 2
Remote
£29,122 per annum
Full-time
Contract (ending 29th November 2024)
Job description

Location: Home based, Wales

About Leonard Cheshire

Leonard Cheshire is one of the UK’s leading charities supporting disabled people. Leonard Cheshire supports individuals to live and work as independently as they choose, whatever their ability. Led by people with experience of disability, we are at the heart of local life – opening up opportunities, choice and support in communities around the UK. This includes providing social care through supported living and registered care homes and supporting disabled people with employment opportunities. We also shape discussions on issues affecting disabled people in the UK.

About the role

In this role you will lead the delivery of Leonard Cheshire’s My Voice My Choice (MVMC) project. This will include managing two Programme Coordinators who will plan and deliver accessible remote and community-based activity for disabled people to empower and enable them to campaign effectively to improve their communities and have their voices heard. Joining this successful programme in its third and final year, you will ensure delivery targets are met, regularly evaluate and report on the progress of the project, and complete final reporting processes for the funder.

The My Voice My Choice programme is designed to develop disabled participants’ campaigning and advocacy skills so that they can make a difference in their local communities.

About you

You will be passionate and committed to working with disabled people to improve choice and opportunities.

You will have experience of project management including developing and delivering a programme framework, to agreed outcomes, timescales, targets and within budget.

You will have experience of managing a team, or significant transferrable skills, and the ability to effectively support professional development. It would be advantageous to have experience of leading a geographically dispersed team.

You will have experience of accurate and strategic budget management.

You will have the capacity to rapidly build up relationships and have strong organisational and communication skills.

You will have experience of evaluation and report writing.

You will have an understanding of GDPR, equal rights and equal opportunities.

You will be confident in working independently, using your own initiative, and have the ability to travel occasionally within or to Wales with prior notice.

It would be advantageous if you have experience of working with disabled people.

It would be advantageous to have a knowledge of inclusive employment and experience of helping individuals or teams with transitions.

Ynglŷn â Leonard Cheshire

Leonard Cheshire yw un o elusennau blaenllaw'r DU sy'n cefnogi pobl anabl. Mae Leonard Cheshire yn cefnogi unigolion i fyw a gweithio mor annibynnol ag y maent yn dewis, beth bynnag yw eu gallu. Wedi’i arwain gan bobl â phrofiad o anabledd, rydym wrth wraidd bywyd lleol — yn agor drysau i gyfleoedd, dewis a chymorth mewn cymunedau ledled y DU. Mae hyn yn cynnwys darparu gofal cymdeithasol drwy wasanaethau byw gyda chymorth a chartrefi gofal cofrestredig a chefnogi pobl anabl gyda chyfleodd cyflogaeth. Rydym hefyd yn llywio trafodaethau ar faterion sy'n effeithio ar bobl anabl yn y DU.

Ynglŷn â'r rôl

Yn y rôl hon byddwch yn arwain ar gyflwyno prosiect My Voice My Choice (MVMC) Leonard Cheshire. Bydd hyn yn cynnwys rheoli dau Gydlynydd Prosiect a fydd yn cynllunio ac yn cyflwyno gweithgarwch hygyrch o bell ac yn y gymuned i bobl anabl i'w grymuso a'u galluogi i ymgyrchu'n effeithiol i wella eu cymunedau a chael dweud eu dweud. Gan ymuno â'r rhaglen lwyddiannus hon yn ei thrydedd flwyddyn a'r flwyddyn olaf, byddwch yn sicrhau bod targedau cyflawni yn cael eu cyrraedd, yn gwerthuso ac yn adrodd ar gynnydd y prosiect yn rheolaidd, ac yn cwblhau prosesau adrodd terfynol ar gyfer y cyllidwr.

Mae'r rhaglen My Voice My Choice wedi'i chynllunio i ddatblygu sgiliau ymgyrchu ac eiriolaeth cyfranogwyr fel y gallant wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau lleol.

Amdanoch chi

Byddwch yn angerddol ac wedi ymrwymo i weithio gyda phobl anabl i wella dewis a chyfleodd.

Bydd gennych brofiad o reoli prosiectau gan gynnwys datblygu a chyflwyno fframwaith rhaglen yn unol â chanlyniadau, amserlenni a thargedau y cytunwyd arnynt ac o fewn y gyllideb.

Bydd gennych brofiad o reoli tîm, neu sgiliau trosglwyddadwy sylweddol, a'r gallu i gefnogi datblygiad proffesiynol yn effeithiol. Byddai'n fanteisiol bod â phrofiad o arwain tîm sydd wedi'i wasgaru'n ddaearyddol.

Bydd gennych brofiad o reoli cyllideb yn gywir ac yn strategol.

Bydd gennych y gallu i feithrin perthnasoedd yn gyflym a bydd gennych sgiliau trefnu a chyfathrebu cryf.

Bydd gennych brofiad o werthuso ac ysgrifennu adroddiadau.

Bydd gennych ddealltwriaeth o GDPR, hawliau cyfartal a chyfle cyfartal.

Byddwch yn hyderus wrth weithio'n annibynnol, gan ddefnyddio'ch menter eich hun, a bydd gennych y gallu i deithio o fewn neu i Gymru o bryd i'w gilydd gyda rhybudd ymlaen llaw.

Byddai'n fanteisiol pe bai gennych brofiad o weithio gyda phobl anabl.

Byddai'n fanteisiol bod â gwybodaeth am gyflogaeth gynhwysol a phrofiad o helpu unigolion neu dimau gyda phontio.

We offer a wide range of employee rewards to include:

 • Wagestream, access earned pay before pay day (click here for more details).
 • Free Blue Light Card.
 • Free DBS / AccessNI check or PVG membership as applicable.
 • Contributory company pension scheme with competitive life cover benefit.
 • Substantial and flexible annual leave, with the option to sell (salary sacrifice).
 • Access to a Cash Health Plan at very favourable rates.
 • Comprehensive training relevant to your role.
 • Great development opportunities through our apprenticeship schemes and chance to gain recognised qualifications.
 • Unlimited payments through our Refer a Friend bonus scheme.
 • Access to cycle-to-work benefits (salary sacrifice).
 • Employee Assistance Programme and so much more!

Leonard Cheshire welcomes applications from all sections of the community. We actively encourage applications from people with a disability, supporting where possible, your requirements for reasonable adjustments.

We are committed to safeguarding and promoting the welfare of children and adults at risk. A satisfactory disclosure check (PVG membership in Scotland) is required for this post. References will be obtained for all roles.

Shortlisting for this role may take place as applications are received. We therefore reserve the right to close this vacancy once suitable candidates have been appointed.

*No agencies please *

Mae Leonard Cheshire yn croesawu ceisiadau o bob adran o'r gymuned. Rydym yn annog yn frwd ceisiadau gan bobl ag anabledd, gan gefnogi lle bo modd, eich gofynion am addasiadau rhesymol.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion sydd mewn perygl. Mae angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd boddhaol (aelodaeth PVG yn yr Alban) ar gyfer y swydd hon. Ceisir geirdaon ar gyfer pob rôl.

Gellir llunio rhestr fer ar gyfer y rôl hon wrth i geisiadau ddod i law. Rydym felly'n cadw'r hawl i gau'r swydd wag hon unwaith y bydd ymgeiswyr addas wedi'u penodi.

 * Dim asiantaethau os gwelwch yn dda *

More about Leonard Cheshire

We are Leonard Cheshire - supporting individuals to live, learn and work as independently as they choose, whatever their ability. Led by people...

Read more

Posted on: 28 February 2024
Closing date: 14 March 2024 at 23:59
Job ref: 13690
Tags: Campaigning,Project Management,Advocacy

The client requests no contact from agencies or media sales.