7 Programme officer jobs near Cardiff

Don’t miss out on a job again!

Get job alerts for this search sent straight to your inbox

You haven't selected any filters. To create a tailored job alert, select your filters first.
Email address

Oh no!

{{ alertCtrl.errorMsg }}

By clicking 'Create alert' you agree to the Terms and Conditions applicable to our service and acknowledge that your personal data will be used in accordance with our Privacy and Cookie Policy and you will receive emails and communications about jobs and career related topics.

All done!

You will now get the latest from this search sent to your inbox.

Check your email inbox in order to verify your job alert

{{ alertCtrl.errorMsg }}

Sign in or register to manage your job alerts.

Register

Frontline
North Somerset 14.21 miles
£18,000 - £30,000 per year
Join Frontline to build your career, be part of a movement of leaders and become a force for change.
Talking Money
North Somerset 12.73 miles
£28,000 - £30,000 per year
Seeking an experienced Adviser to join a team to provide advice and technical support to debt advisers
Citizens Advice
Wales
£22,413 plus £3,520 London allowance (if applicable) per annum
Cardiff City FC Foundation
Cardiff, Cardiff 1.34 miles
£27,000 - £32,000 per year (Maternity Cover)
Mission Aviation Fellowship UK
Wales 11.14 miles
£8,000 per year plus tuition - details available on request
MAF UK is excited to be rolling out a sponsored aircraft engineering training scheme to those resident in the UK and Ireland.
Page 1 of 1
Cardiff, Cardiff
Home-based
£22,000 - £25,500 per year
Permanent, Full-time
Job description

Programme Delivery Officer Wales
Cardiff/home based | Programme Delivery | Full-time | Allows remote

Full time (35hrs/week), Cardiff
Salary: £22,000 - £25,500 per annum
Amser llawn (35 awr yr wythnos), Caerdydd
Cyflog: £22,000 - £25,500 y flwyddyn

A new opportunity has opened up at Into Film in our Programme Delivery and Learning Department. Into Film is an education charity that puts film at the heart of children and young people’s educational, cultural and personal development. We are proud to say that over half of UK schools engage with our exciting programme of film clubs, cinema screenings, resources and training.

Reporting to a Programme Delivery Manager and working closely with a Programme Delivery Coordinator, the Account Support team and with the Learning team, Programme Delivery Officers play a key role in engaging schools and youth organisations, supporting them to deliver the best possible service of learning through and with film, to children and young people. They work alongside the Marketing and Communications and Accounts Support teams on the full Into Film programme, from recruitment to advocacy and deliver an excellent level of customer service. Programme Delivery Officers also work closely with their assigned Programme Delivery Coordinator to develop and plug into a strong national network of organisations including the BFI, FAN and other arts & education bodies.

The successful candidate will have excellent customer services skills; a good understanding of the education market and how teachers can use film to meet their teaching and learning objectives; a good working knowledge of CRM systems; a good understanding of the BFI, the FAN network and other regional film and/or arts organisations, and experience of interpreting and reporting on data. Excellent communication skills, verbal and written, in both English and Welsh is an essential requirement for this role.

Mae cyfle newydd wedi codi yn Into Film yn ein Hadran Gweithredu Rhaglenni a Dysgu. Elusen addysg yw Into Film sy’n rhoi lle creiddiol i ffilm yn natblygiad addysgol, diwylliannol a phersonol plant a phobl ifanc. Rydym yn falch o gael dweud bod dros hanner ysgolion y Deyrnas Unedig yn ymwneud â’n rhaglen gyffrous o glybiau ffilm, dangosiadau sinema, adnoddau a hyfforddiant.

Gan adrodd i Reolwr Gweithredu Rhaglenni a chydweithio’n agos â Chydlynydd Gweithredu Rhaglenni, y tîm Cymorth Cyfrifon a’r tîm Dysgu, mae Swyddogion Gweithredu Rhaglenni’n chwarae rôl allweddol wrth gynnal cyswllt ag ysgolion a sefydliadau ieuenctid, a’u cynorthwyo i gyflawni’r gwasanaeth gorau posibl o ddysgu drwy ffilm a chyda ffilm i blant a phobl ifanc.  Maent yn gweithio ochr yn ochr â thimau Marchnata a Chyfathrebu a Chymorth Cyfrifon ar raglen lawn Into Film, o recriwtio i eiriolaeth, ac yn cyflawni lefel ragorol o wasanaeth cwsmeriaid. Mae Swyddogion Gweithredu Rhaglenni hefyd yn cydweithio’n agos â’u Cydlynydd Gweithredu Rhaglenni dynodedig i ddatblygu a chysylltu i mewn i rwydwaith cenedlaethol cryf o sefydliadau gan gynnwys y BFI, FAN a chyrff eraill ym maes y celfyddydau ac addysg.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid rhagorol; dealltwriaeth dda o’r farchnad addysg a sut gall athrawon ddefnyddio ffilm i gyflawni’u hamcanion dysgu ac addysgu; gwybodaeth weithio dda o systemau rheoli cysylltiadau cwsmeriaid; dealltwriaeth dda o’r BFI, rhwydwaith FAN a sefydliadau rhanbarthol eraill ym maes ffilm a/neu’r celfyddydau, a phrofiad o ddehongli data ac adrodd arno. Mae sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn Gymraeg a Saesneg, yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

The closing date for applications is 10am, Monday 5th October 2020 with interviews anticipated to be held on Wednesday 14th October 2020.

Dyddiad cau cyflwyno cais yw 10am, Liun 5ed Hydref 2020 , a’r disgwyl yw cynnal cyfweliadau ar ddydd Mercher 14eg Hydref 2020.

To Apply and for More Information:

If you would like to apply and find out more about this position, please click the apply button to be directed to our website where you can complete your application for this position. 

Please note that we will only consider application forms uploaded at the 'Apply' link on our site - CVs or email applications will not be considered. 

Noder mai ffurflenni cais a gaiff eu lanlwytho drwy ddolen ‘Gwneud cais’ ar ein gwefan – ni chaiff CV na cheisiadau e-bost eu hystyried.

The successful applicant will must successfully undertake an enhanced DBS check, which will be arranged by Into Film.

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd yn llwyddiannus â gwiriad DBS, a gaiff ei drefnu gan Into Film.

No agencies please.

Check commute
Starting Address
Destination
Mode of transport
Refreshed on: 18 October 2020
Closing date: 17 November 2020
Job ref: 156055_IF
Tags: Marketing,Project Management
You have hidden this job: